Legalisatie: "Is mijn pand legaal?"

De eerste vraag die aan een eigenaar wordt gesteld na een brand of bij de aan-/verkoop verhuurpand, is of het gebruik (de verhuur) van het pand legaal is. Een vraag die een overgroot gedeelte van de verhuurders niet kan beantwoorden, laat staan bewijs overleggen.

 

Met een planologische toets wordt er getoetst of het huidige gebruik van het pand wel of niet in strijd is met het bestemmingsplan vanaf ingebruikname. Vanaf het moment van ingebruikname tot en met het vigerende bestemmingsplan zal worden uitgezocht en uitgewerkt of het gebruik wel of niet strijdig is met de bestemming. Als het gebruik niet strijdig is (legaal), kan het pand worden aangemeld bij de gemeente Maastricht (traject parapluplan), waarmee u als eigenaar een schrijven van de gemeente ontvangt over de legale status en tevens vrijstelling heeft van de aanvullende eisen als parkeernorm, 110m² oppervlakte eis, fietsenstalling, afvalberging etc.

 

Als het huidige gebruik in strijd is met het vigerende of vorige bestemmingsplan (of blijkt dit uit de planologische toets), dan zult u het pand moeten legaliseren. Hiervoor dient er een omgevingsvergunning te worden ingediend. Bij een negatieve planologische toets zullen wij hiervoor contact met u opnemen om te kijken wat de beste en snelste aanpak zal zijn betreffende het aanvragen van een omgevingsvergunning door het architectencollectief.

 

Via onderstaand formulier kunt u een planologische toets aanvragen. Nadat u alle gegevens heeft ingevuld zal er door Tonnaer (jurisch en planologisch adviesbureau) een planologische toets worden uitgevoerd. Kosten bedragen € 150,00 excl BTW voor leden.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier 'Planologische toets'

Is mijn verhuurpand legaal?

Vul het aanvraagformulier in

op de website

Ontvang de uitgewerkte

planologische rapportage

Aanvraag omgevingsvergunning / Architectencollectief

Als het huidige gebruik in strijd is met het vigerende of vorige bestemmingsplan (of blijkt dit uit de planologische toets), dan zult u het pand moeten legaliseren. Hiervoor dient er een vergunning te worden ingediend. Bij een negatieve planologische toets zullen wij hiervoor contact met u opnemen om te kijken wat de beste en snelste aanpak zal zijn betreffende het aanvragen van een omgevingsvergunning door het VVWM architecten collectief.

 

Voor de omgevingsvergunning is o.a. een volledig uitgewerkte vergunningstekening  met de laatst vergunde situatie en nieuwe situatie vereist. Daarnaast zult u moeten voldoen aan de parkeernorm, 110m² eis, fietsenstalling, afvalberging etc. Om het hele proces van de vergunningverlening zo soepel en betaalbaar mogelijk te laten verlopen is er voor leden van de VVWM inmiddels een architectencollectief gevormd. Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier downloaden.

 

Aanvragen omgevingsvergunning: U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar info@vvwm.nl. Hierna zal een van de architecten uit het collectief contact met u opnemen over de mogelijkheden en u een schatting te geven van de te verwachten kosten. Zorg dat u bij de aanvraag zo veel mogelijk relevante documenten toevoegt voor de architect (brieven van de gemeente, bouw-en archieftekeningen, vergunningen etc.).

 

Klik hier voor het aanvraagformulier 'Omgevingsvergunning / architectencollectief'

LEGALISATIE  / WONINGSPLITSING EN OMZETTING NAAR KAMERS

Begin 2015 is gemeente Maastricht begonnen om panden met vijf of meer bewoners te controleren op zowel brandveiligheid als op strijdigheid met het bestemmingsplan en beleid. Uit de resultaten van de eerste 100 gecontroleerde panden bleek dat meer dan de helft van deze panden 'illegaal' waren en het gebruik onder last van dwangsommen moesten beëindigen. Naar aanleiding van deze berichtgeving ontstond er zowel onder de particuliere verhuurders als studenten consternatie.

 

Op 6 mei 2015 is de VVWM opgericht om de particuliere verhuurders te vereniging en als spreekbuis te dienen voor de algemene belangen. Eén van de eerste activiteiten van de vereniging was het zoeken van een gezamenlijke oplossing voor de huidige problematiek op de verhuurmarkt met betrekking tot de legalisatie.

Om zo te voorkomen dat honderden panden moesten sluiten en duizenden studenten op straat dreigen te komen staan.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop op 7 juli 2015 het nieuwe beleid vastgesteld omtrent "woningspliting en omzetting naar kamers", welk vanaf 17 juli van kracht is gegaan. Voor panden welke vóór 21 mei 2013 aantoonbaar werden verhuurd is er een overgangsregeling en mogelijkheid tot legalisatie.

WAAROM ZIJN 52% VAN ALLE PANDEN OPEENS ILLEGAAL?

Naast het feit dat er in Maastricht nooit een duidelijk beleid en handhaving omtrent kamergewijze verhuur en woningsplitsing is geweest, is een van de hoofdoorzaken voor het hoge percentage “illegale” woningen een uitspraak van de Raad van State begin 2015 over een zaak in Maastricht. De Raad van State oordeelde dat 2 of meer studenten/vrienden/collega’s niet de intentie hebben om bestendig en voor onbepaalde tijd samen te wonen, waardoor ze géén huishouden kunnen vormen. Doordat in de meeste bestemmingsplannen stond gedefinieerd dat bewoning enkel was toegestaan voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, mochten er enkel nog gezinnen of koppels hier wonen. Verhuur aan twee of meer studenten werd dan ook gedefinieerd als kamergewijze verhuur, waardoor dit gebruik strijdig was met het bestemmingsplan en in de “illegaliteit” geraakte. Hierdoor zijn zelfs panden welke al sinds 1964 kamergewijs worden verhuurd en al sinds 2004 in het bezit zijn van een door de gemeente afgegeven gebruiksvergunning opeens “illegaal”.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop op 7 juli 2015 het nieuwe beleid vastgesteld omtrent "woningspliting en omzetting naar kamers", welk vanaf 17 juli van kracht is gegaan. Voor panden welke vóór 21 mei 2013 aantoonbaar werden verhuurd is er een overgangsregeling en mogelijkheid tot legalisatie.

 

In het Collegebesluit wordt door de gemeente aangegeven dat: “naar verwachting zijn er nog honderden panden die strijdig zijn met het huidige beleid en dus gelegaliseerd moeten worden om het gebruik voort te zetten. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om grote aantallen panden te sluiten met als gevolg dat honderden studenten op straat zouden komen te staan.”

Heerderdwarsstraat 43

6224LS Maastricht

E: info@vvwm.nl

T: enkel voor leden

Vereniging

Verhuurders

Woonruimtes

Maastricht