VERENIGING VERHUURDERS WOONRUIMTES MAASTRICHT

De Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht is opgericht op 6 mei 2015 en kent inmiddels ruim 400 leden. De vereniging heeft tot doel het bevorderen, afstemmen en uitdragen van gemeenschappelijke zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening en wonen in de gemeente Maastricht van particuliere verhuurders. Tevens zullen zij optreden als vertegenwoordiger(spreekbuis) van de leden om hun gemeenschappelijke belangen te kunnen uitdragen en afstemmen. Daarnaast is de vereniging bezig om een keurmerk voor panden in het leven te roepen om de kwaliteit van de verhuurpanden en daarmee de leefbaarheid in de buurten te verhogen.

 

Een van de eerste activiteiten van de vereniging is een gezamenlijke oplossing zoeken voor de huidige problematiek op de verhuurmarkt welke begin 2015 is ontstaan. Op onze website vindt u meer informatie terug over de vereniging en haar activiteiten.

NIEUW BELEID WONINGSPLITSING EN OMZETTING NAAR KAMERS

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2015 het nieuwe beleid vastgesteld omtrent "woningspliting en omzetting naar kamers", welk vanaf 17 juli van kracht is gegaan. Voor panden die voor 21 mei 2013 aantoonbaar werden verhuurd komt er een overgangsregeling tot medio 2016.

 

Update 21-01-2017

Deze overgangsregeling is inmiddels verlengd tot (minimaal) februari 2018. Waarbij men o.a. vrijstelling heeft van de 110m2 oppervlakte vereiste en planschade overeenkomst.

 

Als het huidige gebruik van het pand niet in strijd is met het bestaande (of voorgaande bestemmingplan, gekeken naar de startdatum van het feitelijke gebruik)  dan hoeft u uiteraard geen nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen. Er hoeft dan ook niet voldaan te worden aan bijvoorbeeld de parkeernorm, fietsenberging en berging voor afval. Uiteraard dienen deze panden wel te voldoen aan brandveiligheidseisen en boven 5 kamers aan een gebruiksmelding.

 

Bent u er zelf niet 100% van overtuigd of uw pand voldoet aan het bestemmingsplan en wilt u hier graag zekerheid over, ga dan naar het kopje legalisatie voor meer informatie.

 

WOONPROGRAMMERING MAASTRICHT

Het college heeft op 8 december de concept woonprogrammering Maastricht vastgesteld. De concept woonprogrammering geeft aan waar komende jaren nog woningen kunnen worden toegevoegd en op welke wijze woningbouwplannen die niet in de behoefte voorzien worden teruggebracht. Ook worden aanvullende beleidskaders geformuleerd die moeten zorgen voor de juiste woning op de juiste plek. Deze Maastrichtse programmering is de uitwerking van de ontwerp-Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg die is opgesteld door alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg en door het college ter visie is gelegd vanaf 6 januari t/m 16 februari 2016.

 

Het ligt in de verwachting dat de woonprogrammering in maart/april 2016 door de raad wordt vastgesteld. De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal naar verwachting vlak voor de zomer door alle 18 gemeentes worden vastgesteld.

 

Kort samengevat geeft de woonprogrammering aan waar de komende jaren nog woningen kunnen worden toegevoegd. De komende vijf jaar is er ruimte voor het toevoegen van 1500 eenheden, waarvan er al 860 zijn vastgelegd: Eiffel, Carré, Bonnefantencollege, Leeuwenborgh, Grote Gracht en Boschstraat. Voor u als eigenaar, verhuurder en investeerder houdt dit nieuwe beleid in dat er per jaar nog maar 40 zelfstandige eenheden, 40 onzelfstandige eenheden en 40 eenheden in monumentale gebouwen mogen worden toegevoegd.

 

VVWM niet betrokken bij de totstandkoming woonprogrammering:

Net als andere stakeholders/belanghebbenden in Maastricht, zoals de VEBM (eigenaren commercieel vastgoed) is de VVWM niet van te voren betrokken bij de woonprogrammering. In plaats daarvan is besloten om op 19 januari 2016 hierover in discussie te gaan met de raad, stakeholders en inwoners van de stad.  Deze discussie zal plaatsvinden in de vorm van een stadsronde. Naar onze mening biedt deze stadsronde (waarin 4 thema’s in 45 min worden besproken) onvoldoende mogelijkheid om een serieuze discussie te kunnen voeren en doet het voorts onvoldoende recht aan het belang van het onderwerp en de betrokkenheid van de leden van de VVWM.

 

Brief aan de Raad en College van B&W

Op 18 januari hebben wij namens de VVWM een brief naar de Raadsleden en College van B&W gestuurd, waarin wij onze bezorgdheid hebben geuit. Via onderstaande link vindt u deze brief met een uiteenzetting van onze standpunten terug. Brief aan Raad en College van B&W

IS MIJN PAND LEGAAL?

Is mijn verhuurpand legaal?

Vul het aanvraagformulier in

op de website

Ontvang de uitgewerkte planologische rapportage

26 januari 2017

Collectieve kortingen op energielabels en
energie index via prof-advies voor leden

 

24 januari 2017

Update ontwikkeling facetbestemmingsplan

 

20 september 2016

Stadsronde gewijzigd beleid woningsplitsing en woningomzetting

 

15 juni 2016

Algemene Leden Vergadering 2016

 

12 juni 2016

Vaststelling gewijzigd beleid woningsplitsing en woningomzetting

 

19 april 2016

Stadsronde Nieuw beleid woningsplitsing en woningomzetting

 

februari 2016

Nieuwe parkeernormen 2016

 

18 januari 2016

Brief VVWM aan College B&W en Raadsleden over de Woonprogrammering

 

19 januari 2016

Stadsronde Woonprogrammering

Maastricht (Raadzaal)

 

8 december 2015

Vaststelling concept Woonprogrammering

Maastricht

 

1 december 2015

Beschikbaar stellen planologische toets

Vorming architectencollectief

 

22 oktober 2015

Algemene Leden Vergadering 2015

 

1 oktober 2015

Wijziging woningwaarderingsstelsel

handleiding huurcommissie

 

20 juli 2015

Keurmerk VVWM

 

14 juli 2015

Nieuw beleid "woningspliting en

omzetting naar kamers"

 

14 juli 2015

Krantenartikel 1Limburg

 

9 juni 2015

Motie VVD handhavingsbeleid

 

28 mei 2015

Krantenartikel "Maastricht weet niet

hoeveel studentenpanden stad telt"

 

12 mei 2015

Krantenartikel Dagblad de Limburger

 

12 mei 2015

Stadsronde brainstormsessie evaluatie

woningsplitsing

 

8 mei 2015

Rapportage "Toekomstvisie / Evaluatie

Particuliere Verhuurmarkt Maastricht

 

7 mei 2015

Krantenartikel "Kwaliteitskeurmerk voor

studentenpand"

 

6 mei 2015

Oprichting VVWM

 

5 mei 2015

Informatie bijeenkomst georganiseerd door Huizen Beheer Maastricht.

Download sheets

 

22 april 2015

Krantenartikel "1000 studenten in

Maastricht mogelijk op straat

LAATSTE NIEUWS

Heerderdwarsstraat 43

info@vvwm.nl

www.vvwm.nl

Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht

6224 LS Maastricht